Gwarancja

Okres gwarancji

Gwarancja ROY-JOY na produkty sportowo-rekreacyjne do zastosowania profesjonalnego (nie konsumenckiego), jest jedyną i wyłączną formą odpowiedzialności, rozpoczyna się od daty sprzedaży, lub wydania produktu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Standardowa gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu, bez dodatkowych wymagań czy opłat. Program gwarancja na kolejne lata jest dostępny dla klientów którzy zdecydują się na serwisowanie urządzenia, którzy przed upływem roku dostarczą urządzenie do serwisu ROY-JOY na przegląd. Serwisowanie urządzenia oprócz korzyści wznawianej gwarancji daje Państwu pewność, że urządzenie będzie w dalszym ciągu bezpieczne i bezawaryjne. W cenie serwisu ROY-JOY będzie dodatkowe badanie wymagane przepisami dotyczących nadmuchiwanych struktur pneumatycznych, przez rzeczoznawcę urządzeń rozrywkowych.

Naprawa produktu
W przypadku niewłaściwej pracy produktu, Użytkownik powinien niezwłocznie
poinformować Serwis i stosować się do jego zaleceń. Uszkodzenia powstałe z winy Producenta, ujawnione w okresie gwarancji, zostaną bezpłatnie usunięte po dostarczeniu produktu do Serwisu. Sposób dostarczenia produktu do Serwisu powinien być każdorazowo uzgadniany z Serwisem. Produkt dostarczany do Serwisu powinien być wyczyszczony i zdezynfekowany (wysterylizowany). Urządzenie dostarczone do serwisu powinno być bez schodów i ślizgów (dotyczy zjeżdżalni), w przeciwnym razie będą naliczony koszt demontażu i ewentualnego montażu.
W przeciwnym razie Serwis może odmówić naprawy produktu lub pobrać dodatkową opłatę za czyszczenie. Produkt przesyłany do Serwisu powinien być zabezpieczony w oryginalne opakowanie fabryczne (pokrowiec transportowy).

Gwarancją nie są objęte:
Wymienione poniżej elementy nie podlegają gwarancji podczas normalnej eksploatacji produktu takie jak;
elementy podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

adhezja materiałów  przyleganie PVC do poliestru
ślizg – mata ślizgowa w zjeżdżalni
schody – drabinki w zjeżdżalni
obrazy (powierzchnie lakierowane) – uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa obsługa podczas składania i rozkładania, ( powierzchnia lakierowana nie powinna stykać się z powierzchnią lakierowaną), to znaczy należy tak układać powierzchnie lakierowane aby nie stykały się ze sobą co zmniejsza ryzyko sklejania i uszkodzeń tzw. adhezja, dotyczy oddziaływań powierzchniowych międzycząsteczkowa.
wszelkie połączenia rzep
· czynności, które Użytkownik powinien wykonać sam, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi DTR. Czynności te mogą mieć wpływ na trwałość produktu a ich zaniechanie może spowodować przedwczesne zużycie lub uszkodzenie, może być podstawą do nie uznania gwarancji;
· uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, niestosowaniem zaleceń instrukcji obsługi DTR lub niewłaściwą obsługą;
· stosowania innych niż zalecane w instrukcji obsługi DTR elementów zużywalnych, środków eksploatacyjnych w szczególności, środków dezynfekujących i/lub czyszczących, substancji na bazie rozpuszczalników alkoholowych.
· zdarzeń losowych powodujących uszkodzenia mechaniczne, zalanie, spalenie, niewłaściwy transport lub składowanie produktu od daty jego wydania przez ROY-JOY Sp. z o.o.;
· niewłaściwego zasilania sprężonym powietrzem (nie właściwa dmuchawa), i/lub zasilania energetycznego.

Użytkownik zostanie obciążony wszelkimi kosztami nieuzasadnionego roszczenia od serwisu, napraw wynikłych z eksploatacji niezgodnej z Instrukcją obsługi DTR oraz stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych i urządzeń współpracujących. Utrata
gwarancji w części lub w całości następuje, jeżeli Serwis stwierdzi dokonywanie jakichkolwiek napraw i/lub modyfikacji produktu w okresie gwarancji bez upoważnienia lub przez osoby nieupoważnione.

Żądanie gwarancji
Koszty transportu zawsze ponosi kupujący, bez względu czy jest to naprawa gwarancyjna czy pogwarancyjna. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, i wcześniej nie uzgodnionych.  Wypełniona i ostemplowana DTR stanowi podstawę do dokonywania napraw
przewidzianych trybem gwarancji. DTR z poprawkami lub skreśleniami jest nieważna. Serwis może dokonać naprawy gwarancyjnej na postawie rachunku zakupu FV, jeżeli rachunek będzie zawierał dane identyfikujące produkt a w szczególności jego nazwę i numer seryjny. Serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej produktu jeżeli dane na DTR, lub FV, będą niezgodne ze stanem rzeczywistym a w szczególności z informacją dotycząca sprzedaży i daty produkcji produktu. Użytkownik za każdym razem zostanie poinformowany o wszystkich zastrzeżeniach.