BHP obsługi

Przygotowanie urządzenia do pracy

1. Sprawdzić wybrane miejsce, powinno być to teren równy. Usunąć wszelkie ostre przedmioty mogące uszkodzić poduszkę powietrzną.
2. Rozwinąć poduszkę z pokrowca transportowego we właściwym kierunku
3. Zakotwić podłogę urządzenia. Wymagane jest kotwienie wszystkich punktów mocowania przewidzianych przez producenta.
4. Jeżeli niemożliwe jest użycie kotew ziemnych dopasowanych do danego podłoża, należy zapewnić inny sposób mocowania z podłożem np. przez mocowanie do trwałych konstrukcji, pojazdów, drzew itp.
5. Za pomocą rzepy przewidzianej przez producenta łączymy z rękawem urządzenia dmuchawę, na niepodłączonym wentylatorze do sieci.
6. Włączyć silnik dmuchawy do źródła prądu i nadmuchać poduszkę urządzenia pneumatycznego.
7. Po nadmuchaniu poduszki i postawieniu urządzenia sprawdzić czy linki nie są zbyt napięte. Wymagany jest lekki luz.

Po nadmuchaniu pneumatycznego urządzenia sportowo-rekreacyjnego, należy poprawić ustawienie dmuchawy wobec urządzenia tak aby dmuchawa z rękawem tworzyła linie prostą,

Obsługa zespołu silnik – dmuchawa
Wymagane jest aby urządzenie pneumatyczne ROY-JOY, zasilane było przez dmuchawę (wentylator) o sprężu 1086 Pa, i wydajności 1350 m3/h, zasilany napięciem 230 V. przewód zasilający min 2,5mm2 nie powinien być napięty, zespół powinien być odbierany co roku przez uprawnionego elektryka wystawiającego protokół.

Przewód winien być tak poprowadzony aby nie był narażony na chodzenie po nim. Zaleca się w miarę możliwości prowadzić przewód górą, na specjalnie zainstalowanych słupkach, przy wykorzystaniu budynków, drzew. Przy braku takich możliwości przewód może być poprowadzony pod ziemią przy zakopaniu min. na 5 cm. Nie dopuszczalne jest aby przewód był łączony z kilku odcinków. Przewód nie może wskazywać uszkodzeń mechanicznych oraz nie może być sparciały. W całej instalacji zasilania urządzenia musi znajdować się bezpiecznik topikowy lub automatyczny, jak również różnicowo-prądowy.

Składanie i przechowywanie:
1. Wyłączyć dmuchawę
2. Otworzyć rękawy
3. Sprawdzić Czy ściany spadają do środka zamku
4. Powietrze powinno uchodzić samoczynnie
5. Usunąć kotwy
6. Tylne ściany ułożyć na płasko do przodu, przednie w bok i do środka
7. ZAWSZE pamiętać o tym aby podczas składania struktur z powierzchniami lakierowanymi, tak układać powierzchnie aby nie stykały się ze sobą warstwami lakierowanymi, wydłuży to efekt ładnej grafiki, zabezpieczy przed sklejaniem „kohezja cząsteczkowa”, jak również podczas rozkładania oderwać ręcznie prostopadle powierzchnie lakierowane od pozostałej powierzchni nie lakierowanej, nie odrywać w pozycji poziomej. Jest to wymagane przy wydrukach spełniających 71-3, pokrytych laminatem.
8. Założyć z lewej i z prawej po jednym pasku i złożyć na pół
9. Wypuścić resztę powietrza. Pomocne jest chodzenie bez butów po zewnętrznej stronie urządzenia ułatwia to składanie
10. Zwijanie zacząć od przodu w kierunku tyłu gdzie są rękawy, ułatwi to ujście reszty powietrza w czasie zwijania, można również w czasie zwijania deptać przed zwijającym materiale co też ułatwia prace.
11. Około 60 cm przed końcem zwijanie przerwać, zacisnąć rękawy poduszki.
12. Rolkę spiąć pasem transportowym wchodzącym w skład zestawu.
13. Nie przechowywać mokrej poduszki. Jeżeli sytuacja zmusiła nas do zwinięcia mokrej poduchy to należy jak najszybciej napompować ją i wysuszyć, a następnie zwinąć według procedury.
14. Przed użyciem urządzenia należy brudne plamy zetrzeć wilgotną ścierką. Plamy nie dające się usunąć za pomocą wody należy wywabić nie agresywnymi środkami chemicznymi. Nie należy stosować środków żrących.
15. Należy sprawdzać stan powłoki pneumatycznej. Przetartą lub rozdartą powłokę należy niezwłocznie dostarczyć do producenta w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa wypadku na urządzeniu.

Zasady bezpiecznej eksploatacji
Przedstawione uwagi kierowane są do obsługi oraz odpowiedzialnych za eksploatację urządzenia.
Główne ryzyka związane z eksploatacją urządzeń pneumatycznych rozrywkowych:
· Rozdarcie materiału pod wpływem ciśnienia
· Pęknięcie szwów
· Przypadkowe wypadnięcie dziecka poza obręb poduszki pneumatycznej
· Przepełnienie
· Urazy przy wychodzeniu i schodzeniu z poduszki
· Możliwe wystąpienie reakcji alergicznej w przypadku uczulenia na tworzywo sztuczne
· Urazy podczas przypadkowych uderzeń między dziećmi
· Zejście powietrza z poduszki na wskutek braku zasilania w trakcie imprezy
· Otwarcie się rękawy wejściowego lub wylotowego
· Uszkodzenie silnika
· Niewłaściwe usytuowanie urządzenia w terenie, w pobliżu linii energetycznej, jezdni, nierówność terenu,
· Niewłaściwe zabezpieczenie miejsca wokół urządzenia

W czasie eksploatacji urządzenia należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
1. Jeżeli urządzenie eksploatowane jest na wolnym powietrzu, wówczas należy urządzenie zakotwić. Jeżeli poduszka jest eksploatowana na twardym podłożu np. asfalt to należy mocować w inny sposób np. do pojazdów drzew i stałych konstrukcji.
2. Przy eksploatacji zamku w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić trwałe zamocowanie do podłogi, uniemożliwić dzieciom dostęp do urządzeń elektrycznych, niedopuszczalne jest sytuowanie urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie nieosłoniętego okna. Okna powinny być osłonięte kratą.
3. Nie należy rozkładać i eksploatować urządzenia na zbyt silnym wietrze. Jeżeli podmuch wiatru powoduje uginanie powierzchni bocznej urządzenia, to należy przerwać pracę urządzenia i spuścić jak najprędzej powietrze. Bezpieczne eksploatacja urządzenia pneumatycznego przewiduję eksploatację do wiatru o sile do max. 30 km/h. Eksploatacja w warunkach z silniejszymi porywami wiatru jest uznana jak eksploatacja urządzenia bez atestu, (urządzenie niesprawne).
4. Użytkownik urządzenia winien zapewnić taką ilość ludzi obsługujących urządzenie, aby była możliwość sprawnego kierowania dziećmi korzystających jak również czuwania na pracą urządzenia. Należy pamiętać, że do pracy komercyjnej nie można dopuścić do korzystania z urządzenia przez dzieci, w sytuacjach bez nadzoru osoby przeszkolonej z zakresu obsługi i zagrożeń na tego typu urządzeniu.
5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na poduszce należy stosować:
· wszyscy uczestnicy zabawy mają ściągnięte buty i nie posiadają w kieszeniach żadnych rzecz które mogły by zranić innego uczestnika
· nie dopuszcza się również do korzystania z urządzenia w gołych stopach, jak również ubrankach o małej powierzchni zakrycia ciała, ponieważ może nastąpić otarcie, przyblokowanie podczas zjazdu nogi lub innych kończyn. Z uwagi również na fakt aby zachować higienę i zminimalizować kontakt bezpośredni ze skórą materiałów urządzenia.
· Zabronione jest spożywanie z materiału urządzenia środków spożywczych przeznaczonych do spożywania (np. guma czy cukierek mający kontakt z materiałem urządzenia nie może zostać spożyty ze względu na naturalne zanieczyszczenia jak również skład materiału chemicznego nie przystosowany do tego celu .
· Na czas zabawy w poduszce dzieci zdejmują okulary, jak również inne niebezpieczne luźne elementy które mogą narazić samego uczestnika jak również innych użytkowników. Końcową opinię i decyzję wydaje osoba sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem osób na urządzeniu w konkretnej sytuacji jak również w jej ocenie co może być przyczyną niebezpiecznego zdarzenia.
· Maksymalna liczba uczestników w wieku od 3 lat, na urządzeniu w jednym czasie to……………………Kg każda, oraz wzroście do ………. cm. W przypadku niestosowania się do zaleceń może nastąpić niebezpieczne zdarzenie, narazić uczestników na urządzeniu oraz uszkodzenie urządzenia lub deformacja, nie podlegająca gwarancji.
· operator powinien być z przodu w podstawie nadmuchiwanego zamku,
gwizdek lub inne urządzenie z wyraźnym dźwiękiem, ma być używany podczas zaobserwowania zdarzeń niebezpiecznych wpływających na
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie użytkowników.
Operator musi mieć świadomość, że dzieci powinny po prostu odbijać się w górę i w dół, bez wspinaczki, popychania lub grubiańskiej zabawy. Należy pamiętać, aby użytkownicy wchodzili z jednej strony, a zjeżdżali z drugiej. Ważne jest, aby użytkownicy na dmuchańcu trzymali razem obie stopy, nogi razem, ręce skrzyżowali na piersiach. Jest to obowiązek operatora i egzekwowania tego.
Warunki pogodowe mają być monitorowane, deszcz wiatr itp .. Urządzenie powinno być wycofane z użytku w złych warunkach pogodowych.
Nie należy używać dmuchańców w deszczu, burzach, silne wiatry, śnieg i lód i w jakakolwiek innych złych warunkach pogodowych, w chwili gdy operator uzna za niebezpieczne
Dla bezpieczeństwa użytkowników powinno się rozmieszczać maty umieszczone w otwartych zakończeniach urządzeń o grubość 75 mm i minimum 1,2 m długości lub szerokości, lub sprawnemu i nadzorowanemu procesowi wejścia i zejścia z poduszki przez operatora.
· Resztę zaleceń dobiera się indywidualnie w czasie konkretnych sytuacji przeciw działając wypadkom.
6. Zadaniem personelu jest ciągła obserwacja tego co się dzieję na urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Nie można dopuszczać do przepychanek dzieci większe grupować z większymi a mniejsze z mniejszymi.
7. Obsługa winna uważać aby poduszka nie była nadmiernie obciążona.
8. W celu regulowania zabawy dzieci obsługa winna używać odpowiednich źródeł dźwięku.
9. Nie dopuszczalne jest aby na zapleczu urządzenia (czytaj. tył), w miejscu gdzie są rękawy zasilające i pracujący wentylator, mogła przebywać postronna osoba dorosła lub dziecko, w związku z zasilaniem urządzenia z sieci 230v, jak również wirujących elementów, może wystąpić zagrożenie porażenia prądem (zawilgocenie wtyczki, przetarcie przewodu, nie właściwy sposób podłączenia), jak również mechanicznych urazów związanych z pracą dmuchawy (przewrócenie dmuchawy, wciągnięcie luźnych elementów ubioru przez kratkę zasysającą powietrze do struktury pneumatycznej).

Kontrola codzienna
W ramach kontroli codziennej należy sprawdzać:
· Prawidłowość mocowania urządzenia do podłoża
· Czy liny mocujące nie są zbyt napięte
· Sprawdzenie powłoki pneumatycznej czy nie pojawiają się uszkodzenia
· Czy po nadmuchaniu urządzenie wygląda konstrukcyjnie tak samo
· Stan techniczny wentylatora, czy nie ma wystających przewodów.
· Poduszka może być dopuszczona do użytku jeżeli wszystkie powyższe punkty są spełnione
Kontrolę codzienna przeprowadza obsługa stanowiska. O wykrytych wadach powiadamia właściciela. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy urządzenie natychmiast wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia niesprawności. Za skutki wynikające z eksploatacji niesprawnego sprzętu ponosi odpowiedzialność właściciel lub eksploatujący w danym momencie podmiot.

Kontrola okresowa
Przed każdorazowym rozpoczęciem sezonu należy dokonać przeglądu okresowego u producenta lub rzeczoznawcy. Wyniki przeglądu winne być opracowane w postaci orzeczenia o stanie technicznym. Orzeczenie techniczne jest dokumentem stwierdzającym o dopuszczeniu do eksploatacji w danym roku kalendarzowym.
Przegląd okresowy winien obejmować:
· Ogólny stan techniczny poduszek, czy powłoka nie posiada pęknięć, przetarć i czy szwy nie są uszkodzone
· Sprawdzenie punktów mocowania urządzenia czy nie są naderwane
· Sprawdzić czy po napełnieniu powietrzem ściany i elementy konstrukcyjne są w pożądanej pozycji
· Sprawdzić czy łopatki wirnika nie są poluzowane
· Sprawdzić stan techniczny przewodów

Szkolenie personelu
Osoby obsługujące urządzenie powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.
Przeszkolenie powinno obejmować w szczególności:
· Zasadę działania poduszki pneumatycznej
· Bezpieczne sposoby składania i rozkładania urządzenia
· Sposoby mocowania poduszki do podłoża
· Zasady kierowania ludźmi przy wchodzeniu i wychodzeniu z urządzenia
· Omówienia zagrożeń jakie mogą występować podczas eksploatacji
· Zasady usuwania usterek
· Środki ostrożności przy obsłudze urządzeń elektrycznych
· Potwierdzeniem odbytego szkolenia z bezpiecznego korzystania z poduszki pneumatycznej jest odbiór urządzenia przez właściciela.

Naprawy i konserwacje
1. Przecięte lub przetarte miejsca poduszki pneumatycznej, pęknięte szwy należy zlecić wyspecjalizowanym zakładom.
2. Czynności naprawcze przy wentylatorze również należy zlecić wyspecjalizowanemu zakładowi.
3. Niesprawny lub zużyty sprzęt powinien zostać zutylizowany zgodnie z przepisami na dzień zaistnienia zdarzenia.